Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.684

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.464

Hình sự

5.074

Dân sự

8.775

Hôn nhân và gia đình

135

Kinh doanh thương mại

77

Hành chính

13

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.145

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv